Deset kroků pro lepší kraj - volební program ČSSD

14095920-552815608239410-569676514772628235-n.jpg

 

Deset kroků pro lepší kraj – program ČSSD

Středočeský kraj 2016–2020

 

 

Ve Středočeském kraji přibylo v prvním čtvrtletí roku 2016 celkem 3 094 obyvatel, což představuje největší přírůstek oproti ostatním regionům v republice. Koncem března tak ve středních Čechách žilo 1 329 951 lidí, Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky.

 

Sociální demokracie se ve Středočeském kraji snaží soustavnou prací a řadou na sebe navazujících opatření zajistit občanům, aby byly střední Čechy co nejlepším místem pro život.

Co budeme dělat další čtyři roky pro to, aby kraj vzkvétal?

 

Priority ČSSD ve Středočeském kraji:

 

BEZPEČNOST – ZDRAVOTNICTVÍ – DOPRAVA – SOCIÁLNÍ OBLAST

Koncepční a udržitelný rozvoj

 

 

1. BEZPEČNÉ A KLIDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

Chceme pokračovat v práci Poradního sboru hejtmana Středočeského kraje pro migraci, národnostní menšiny, bezpečnost a prevenci kriminality. Nadále budeme sledovat mezinárodní situaci, připravovat se na možná rizika, spolupracovat v rámci integrovaného záchranného systému. Zakoupíme mobilní operační středisko pro integrovaný záchranný systém. Budeme pokračovat v projektu Bezpečný Středočeský kraj – pořízení a zprovoznění zařízení ke kontrole a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Dovybavíme krajské pracoviště krizového řízení tak, aby odpovídalo nejmodernějším standardům, prohloubíme spolupráci s policií a hasiči v rámci systému krizového řízení.

 

2. NE PRIVATIZACI KRAJSKÝCH NEMOCNIC, KVALITNÍ PÉČE PRO VŠECHNY, DOSTUPNÉ LÉKY SENIORŮM

Chceme nadále zlepšovat péči v krajských zdravotnických zařízeních a nedovolíme jejich privatizaci. Budeme pomáhat obcím zajistit dostupnou lékařskou péči. Budeme spolupracovat s obcemi na provozu protialkoholních záchytných stanic. Připravujeme program, který umožní lepší dostupnost léků seniorům. Prohloubíme spolupráci s pražskými nemocnicemi ve všech zásadních zdravotnických oborech. V souladu s Ministerstvem zdravotnictví budeme usilovat o zvýšení platů zdravotnického personálu. Budeme pokračovat v transformaci péče
o ohrožené děti. Otevřeme centrum čínské medicíny v Mladé Boleslavi.

 

 

3. LEPŠÍ SILNICE A CESTOVÁNÍ DO PRÁCE, LEVNĚJI DO ŠKOLY A JÍZDNÉ PRO SENIORY A DĚTI

Budeme pokračovat v integraci pražské a středočeské dopravy tak, aby byla dokončena v roce 2018. V rámci IROPu budeme prioritně řešit budování obchvatů např. ve Staré Boleslavi, Lysé nad Labem a v dalších městech. Spolu s Prahou budeme bojovat za dostavbu části Pražského okruhu mezi D1 a D11, zasadíme se o dostavbu dálnice D3. I nadále budeme zlepšovat zimní a letní údržbu komunikací ve správě kraje. Budeme pokračovat v projektu žákovské jízdné, zrealizujeme jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a děti do 10 let. Budeme také dále jednat s přepravci o zvýšení platů řidičů.

 

 

4. ŠKOLKY, ŠKOLY A SPORTOVIŠTĚ PRO NAŠE DĚTI A DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ A UPLATNĚNÍ PRO ABSOLVENTY

Budeme podporovat výstavbu škol a školských zařízení v rámci dotačních projektů Středočeského kraje. Budeme nadále podporovat mladé nadějné sportovce, financovat 17 již fungujících sportovních center mládeže a zřizovat nové. Budeme pokračovat ve stipendijním systému, budeme podporovat spolupráci škol a zaměstnavatelů při výchově a výuce učňovské mládeže. S Vysokou školou politických a společenských věd připravíme stipendijní systém pro nadané žáky ze sociálně slabších rodin a dětských domovů.

 

5. INVESTICE A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY 

Budeme připravovat podmínky pro zahraniční investory. Pracujeme na záměru zřízení
a vybudování  hi-tech zóny, budeme pomáhat vstupu zahraničních investorů a pomáhat rozšiřovat stávající investice. Budeme zlepšovat služby kanceláře Středočeského kraje pro pomoc podnikatelům v čínské provincii Sečuán. Investorům budeme prioritně nabízet k využití brownfieldy, ve spolupráci s obcemi budeme pracovat na modernizaci a rozšíření průmyslových zón. V rámci Středočeského inovačního centra budeme více spolupracovat s vysokými školami na inovačních projektech.

 

6. KVALITNÍ PÉČE O NAŠE SENIORY, LEPŠÍ PLATY PEČUJÍCÍM

Budeme nadále rozšiřovat kapacity domovů pro seniory. Budeme zároveň pracovat na větší dostupnosti asistenčních a pečovatelských služeb. Zasadíme se o zřízení dalších center denní péče, denních stacionářů a rozšíříme nabídku odlehčovacích služeb, které umožní rodinám lépe se starat o své seniory. Plánujeme navýšení platů pracovníků v přímé péči v příspěvkových organizacích kraje. Budeme podporovat vzdělávací a volnočasové aktivity určené pro seniory.

 

 

7. ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY

Budeme prioritně podporovat stavby vodohospodářské infrastruktury v obcích, kde chybí vodovody a kanalizace. Budeme pokračovat v environmentální výchově mládeže, zasadíme se o vypsání dalšího kola kotlíkových dotací. Budeme nadále podporovat záchranné stanice pro živočichy, ekologická centra a „evropské Serengeti“ v Milovicích. Spolu s obcemi budeme podporovat výstavbu veřejných přístavišť na Labi a Vltavě. Zasadíme se o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

 

 

 

8. OCHRANA PŘED SUCHEM I LEPŠÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Budeme pokračovat v ochraně vodních zdrojů. Zrealizujeme koncepční protipovodňová opatření a budeme intenzivně a pracovat na řešení problémů se suchem.

 

9. VÍCE TURISTŮ A KVALITNÍ KULTURNÍ VYŽITÍ

Budeme nadále rozvíjet služby a investovat do muzeí a galerií na území kraje. V rámci zahraniční spolupráce zajistíme více turistů v kraji. Budeme pokračovat v projektu Kulturní léto v GASK a pracovat na využití potenciálu Kutné Hory. Budeme jednat s cestovními kancelářemi o lepší spolupráci v oblasti nabídky destinací Středočeského kraje, podpoříme lodní turistickou dopravu na Labi a Vltavě. Budeme nadále podporovat regionální kulturní akce a poskytneme zázemí pro kulturní a kreativní průmysl.

 

10. ZDRAVÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek a rozvoji turistické infrastruktury – především v bývalém vojenském prostoru Brdy. Budeme opravovat památky v majetku kraje. Zasadíme se o zřízení páteřní komunikace napříč Brdy. Zintenzivníme spolupráci s institucemi EU v Bruselu. Budeme rozvíjet stávající spolupráci s partnerskými zahraničními regiony
a navážeme těsnější regionální spolupráci v rámci Visegradské čtyřky, především v oblasti dotační politiky.

Blogy